ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᖃᐅᓯᙱᑦ


ᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕋᔪᒃᐳᒍᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᖃᓄᕐᓕ ᑕᐃᒪ ᑖᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᑎᑉᐸᕗᑦ? ᖃᓄᕐᓗ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᖅᐸ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ?

ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᓴᖅᑭᓐᓇᓱᒋᐊᒃᓴᖅ. ᑖᓐᓇ ᐱᔪᓐᓇᐅᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔅᓴᐃᓐᓇᓲᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ. ᐊᖏᖃᑎᒌᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒥᖕᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔭᕆᐊᖃᓕᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓄᑕᕋᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ. 

ᓈᓚᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᓵᕐᒪᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ. ᑭᓯᐊᓂ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᐅᐱᒍᓱᖕᓂᕐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᖃᓄᖅᑑᖅᐸᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑕ. ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᐸᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᖢᑎᒃ. ᐃᒪᓐᓇᖔᕐᓕ, ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᓲᖏᓐᓂ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᖏᓐᓇᐅᔭᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᐃᖃᑦᑕᕆᐊᒃᓴᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓕᒫᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᓂᖅᓴᖅᑕᖃᙱᒻᒪᑕ. ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᓴᖅᑭᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᓂᐊᒍᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᓐᓂᒃ ᐱᕈᐃᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. 

ᖃᓄᕐᓕ ᑕᐃᒪ ᑖᓐᓇ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ? ᐅᖃᕈᒪᒐᑦᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᖕᒪᑕ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᓂᐱᖏᓐᓄᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔭᕌᖓᑦᑕ ᐃᓄᑐᐊᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᓲᕆᒐᑦᑎᒍᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᒪᓕᒃᖢᑎᒍᑦ. ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᓕᕌᖓᑦᑕ, ᖃᐅᔨᓇᓱᓲᖑᖕᒥᔪᒍᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᑭᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓲᖃᐃᒻᒪ, ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᓲᖑᖕᒪᑕ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᑐᐊᒐᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᑕᑦᑎᓐᓂ.