Unipkaavut Piksaptiknik


Unipkaanga titirauyaqhimayumut takuyauyakhaq pigiyaqqut pihimayuq inulramminut iliktut! Titirauyakkut naunaitkutikhaq ikayuutigiyumakkut ilingnut– inuit ikayuqtavut havaqatigivlugillu. Ihumaliuqtugut taimaa havaarilugu Nunavunmi nutaqqanut titirauyaliuqtukhanik akimanahugitlutik.

Qilamik tuyuktauyugut uuktuutinginnik. Amihut titirauyaliuqhimayut piyavut naunaittut ikayuutikhanut, pitquhimut pihimayut havaqatigiigutikhanullu.  Amihut naunaittut nunamut takuvagainut nutaqqanit. Talvannga atuqtavut hapkuat pipkaidjutigiami piksavut qanuqtut piliurhimaninnga: nutaraq iniqniqlu, tahiuqatigiiktut, atauttimut tikiutiyut hitamanut qaumayut qaniqmut.

Kihimi humik tamaita ilangit piksaptikni pipkaidjutigiyuq?

Piksavut naunaiqtittuq nutaraq iniqniqlu tahiuqatigiiktut. Tamna iniqniq pipkaidjutiyuq kinaliqaak ikayurumayuq nutarap inuuhinganik. Angayuqqaanguttaaqtuq, ilanganikluuniit, sikuuqtittii kinaliqaak havakviptiknit. Qanuriliurutingit naunaiqtitaa ikayurniq havaqatigiikniqlu.

Aput ilitariyauyuqlu piksaptikni. Ilaliutiyavut mikiumik naunaitkutikhanik. Aput inmat tamainni Nunavunmi! Pikmallu ihumaliurutimut ulapqiniqmik. Qaniit aadlatqiinginmat, inuulrammiititut.

Tikkuaqtugut hitamanik qaniqmik naunaipkaigiami hitamauyut hivumuurutiuyut ilumuurutautingit Nunaryuami Katimayiit Katimayut Pilaarutinginnut Nutarap. Naunairukni qaffiuyaakhaanik, 54nik ipikninngani qanip piksaptikni. Hapkuat naunaipkaqtaa 54nguyut titiraqhimaninngit, uqauhiqtariyaat ilangaluuniit, Katimayuni.

Atigit, Pangniqtuumi nahangit kamingillu naunaiqtittaa ilaupkainivut inuit pitquhinginnut ilumuurutinginnullu. Itquamapkaiyaatigut akhuuqtumik havaaq pitquhiq piyuq inuulrammiinut inuuhinganut. Naunaiqtitaa aadlanut naunaiqtittiuq pitquhivut nukarhinut inuknut. Tamna piksa kalangit pipkaidjutihimayuq tamarmik Nunavuutim maniqqanga takuyanganitlu.

Akhuraaluk quyagiumayaqqut inuulrammiuyut Nunavunmiutami tautuktipkaikmata piksaliuqtaminik pinniqtuniklu ihumaliurutingit uvaptiknut. Quviahukpiaqtugut tunikmata havaanginniklu piliurninnganik piksaptiknik.