Nunaryuami Katimayiit Katimayut Pilaarutinginnut Nutaqqat


Nunaryuami Katimayiit Katimayut Pilaarutinginnut Nutaqqat (1989mi) piyuqlu akhuurutauyumik havaamik naunaiyaigiami havakvikput havaanginnik. Tamna Katimayut piqaqtuq amihunik titiqqanik, taiguutinikluuniit. Hapkuat titiqqat piliuqtaat pilaarutingit nutarap. Naunaiyaqtaalu havaangit munariyakhangillu ilagiiktunut kavamatkullu ikayuriami hapkuat pilaarutit. Kaanata sainiqtaa Katimayut 1991mi. Ilangit amigaittut nutaqqat pilaarutingit Katimayuni ilaliutihimayut:

 
  • pittaaqtumik atiqaqtukhamik inuuqatigiyauyukhamiklu
  • pittaaqtumik nakuuyunik niqinik qayangnaittumiklu igluqarluni
  • pittaaqtumik, ungahikpiaqtumut piluni, munariyauyukhaq angayuqqaaminit
  • pittaaqtumik ilihainiqmut
  • pittaaqtumik ilaugiami ilamini, pitquhimikni inuuhiminilu
  • pittaaqtumik hapummiyauyukhaq ningarniqmit

Puiguqtakhaungittuq ilihimagiami tamaita titiraqhimayut Katimayuni ilaliutihimayut. Aviktitaulimaittut aadlamit. Atauhiq titiraqhimayuq avaliingittuq. Atauhiq titiraqhimayuq akhuurutautqiyauyuq aadlamit. Imaatut, tamaita titiraqhimayut ihumagiyauyukhat ihumaliuliraikpat ayurhautiyut nutaqqanut inuulrammiinullu.

Havaktivut atuqtaa Katimayuq ikayuutautigiinaqhugu. Naunaiqtitaavut nutaqqavut inuulrammillu ikayuqtauniq ayuittiarniq havaamikni inuulrammiinut. Ubluq tamaat naunaitkutauyuq ihivriuqtilluta kavamatkut havakvingit maligangit pinahuarutinginniklu. Havaktugullu naunairiami tamaita Nunavunmiutat kangirhiyaat Katimayuq havaangillu pilaarutingit pittaaqtangit hakugiktigiami inuk, ilangit nunagiyaqqullu.