ᑭᓲᕙ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ?


ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓈᓚᓲᖑᕗᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕕᑦ ᐱᔪᒪᔭᕕᓪᓗ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᑭᓪᓗᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑕ ᐃᒡᕕᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᓂᕆᔭᖓ ᐊᑐᓗᐊᙳᐊᕋᔭᖅᐳᖅ ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᑎᑦ ᐃᒪᐃᒃᑯᕕᑦ:

  • ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᒪᖔᖅᐱᑦ,
  • ​ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓗᑎᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᓇᒨᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓇᓗᓗᑎ ᒐᕙᒪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ,
  • ᐃᓱᒫᓗᒃᑯᕕᑦ ᒐᕙᒪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖅ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᔾᔮᕋᓱᒋᙱᓪᓗᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂᑦ,
  • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᕿᓂᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᒐᕙᒪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᔪᓐᓇᑦᑎᐊᓛᕐᒥᑦ.