ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᓚᕝᕕᕗᑦ


ᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐃᓄᕈᖅᓴᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓐᓇᐃᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᓲᖑᖕᒪᑕ ᓯᓚᑐᓂᐊᓗᖕᒥᒃ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᓐᓂᒡᓗ ᑐᙵᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐅᕙᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓴᐃᕙᒃᖢᑎᒃ. ᓂᐱᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᒐᑦᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔾᔪᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᑎᕐᓂᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᑦᑎᐊᓲᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒥᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕙᒃᓗᑎᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᐊᓘᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᐅᒃᐱᕈᓱᑦᑎᐊᕐᒥᖕᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑕᖃᕐᔪᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ. ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓲᕆᔭᕗᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒪᑕ:

  • ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᓲᕗᑦ ᓈᒻᒪᙱᓪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᐊᓕᕌᖓᑦᑕ
  • ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑐᐃᔨᒋᓲᕗᑦ ᐃᓄᑐᐊᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔭᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑦᑕ
  • ᐅᖃᐅᔾᔪᖅᑐᐃᔨᒋᓲᕗᑦ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑕ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᓕᕌᖓᑦᑕ
  • ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕆᓲᕗᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓄᑦ

ᖃᖓᙳᕌᖓᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖁᔨᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᒃᓴᓂᒃ. ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᕋᔪᖕᓂᐊᖅᐳᓯ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖃᓕᕐᒪᖔᑕ. ᐊᒻᒪᓗ, ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᑐᕌᒐᖃᙳᓱᒃᐳᑦ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᒐᔪᒡᓗᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᐸᒡᓗᑕ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐱᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᖕᒪᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᓈᓚᒃᐸᒃᖢᑎᒍᓪᓗ ᐃᓕᑦᑎᕝᕕᒋᕙᒃᖢᑎᒍᓪᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ.