ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦ, ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ


ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦ

ᐃᓄᑐᐊᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᒥᒋᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᓄᓇᕘᒥ.

ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᕗᑦ

ᓄᑕᕋᓕᒫᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᒫᓪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᓲᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ

ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᐊᖅᖢᑕ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖅᑐᓲᖑᔪᒍᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓯᑲᐅᑎᒋᓲᖑᔪᒍᑦ. ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ  ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖕᒪᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒡᓗ. ᐅᑯᐊᖑᓪᓗᑎᒃ:

  • ᓴᐳᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖏᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᒥᒋᔭᖏᓪᓗ - ᐃᓄᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑕ ᐃᓄᒋᐊᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕᓗ
  • ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᑐᓵᓲᖑᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓲᖑᓂᖏᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ
  • ᖃᐅᔨᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦᑕ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ
  • ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᖕᒪᖔᑕ
  • ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᒃᑕᕗᑦ
  • ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐅᖅᐸᒡᓗᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓂᒃ, ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ