ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᖢᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᓲᖑᖕᒪᖔᑦᑎᒍᑦ


ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᖁᒐᑦᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᑐᓴᕈᒪᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᓄᑦ.

ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᓇᖅᖢᓂ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐃᓚᐅᖁᖃᑦᑕᕋᑦᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑕ: 

  • ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᕙᒡᓗᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓕᕌᖓᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑦᑕᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ

  • ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᖃᓕᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ

  • ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ

  • ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ

  • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ 

ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᖢᑕ. ᓲᕐᓗ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ:

  • ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᔨᑦ

  • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓄᑕᕋᓕᒫᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᒫᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ

  • ᑕᑯᒥᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ

  • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ