ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᖢᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᓲᖑᖕᒪᖔᑦᑎᒍᑦ


ᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ. ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᖁᒐᑦᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᑦ ᑐᓴᕈᒪᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᕙᒡᓗᒋᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᓄᑦ.

ᐃᒪᐃᑦᑐᒥᓇᖅᖢᓂ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐃᓚᐅᖁᖃᑦᑕᕋᑦᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᒪᐃᓕᐅᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕋᑦᑕ: 

  • ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᕙᒡᓗᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᓕᕌᖓᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᕌᖓᑦᑕᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ
  • ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᖃᓕᓲᖑᖕᒪᑕ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ
  • ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐊᔪᕈᓐᓃᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ
  • ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔨᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑕᐅᑐᖅᑰᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ
  • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᓪᓚᕆᓕᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ 

ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᖢᑕ. ᓲᕐᓗ ᐃᒪᐃᓕᐅᖃᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ:

  • ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᔨᑦ
  • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓄᑕᕋᓕᒫᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᒫᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᓄᑦ
  • ᑕᑯᒥᓇᖅᓯᑎᓪᓗᒍ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ
  • ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ