ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ


ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ
ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᑲᐅᑎᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ − ᑎᓴᒪᒋᓕᖅᑕᖓ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑐᑦ ᐅᓂᒃᑳᔅᓯᓐᓂ, ᓂᐱᔅᓯᓐᓂ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᖅᑲᐅᕗᖅ. ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖕᓂᖅ ᒪᒃᐲᖓᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᖕᓄᑦ 12-ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ.

“ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓂᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐊᓂᒍᖅᑐᓂᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕘᒥᙶᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ. ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᖅᓯᒪᖃᑦᑕᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ,” ᓯᐅᕆ ᒪᒡᓂᐅᓪ−ᒧᓚᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ, ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ. “ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒋᕙᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓪᓗ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓂᕆᐅᑦᑎᐊᖅᐳᖓ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᑕᑯᔪᒪᓪᓗᖓ.”

ᐅᓂᒃᑳᔅᓯᓐᓂ, ᓂᐱᔅᓯᓐᓂ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓕᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᒥᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒡᓗ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖁᔭᐅᕗᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᐅᔭᕐᓗᑎᒃ, ᓲᕐᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᒥᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᒥᑦ, ᐃᓛᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓲᑕᐅᔪᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒍ. ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ − ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᑦ 28 ᐊᒻᒪ 29−ᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂ.

“ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒫᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ,” ᒪᒡᓂᐅ−ᒧᓚᒃ ᐅᖃᖅᑐᖅ.

ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐅᓂᒃᑳᔅᓯᓐᓂ, ᓂᐱᔅᓯᓐᓂ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑐᓄᑦ 5−ᒧᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖓ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓄᕕᐱᕆ 9, 2018-ᒥ. ᐱᖓᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓗᓂ, $500-ᒥᑦ ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᕐᓗᓂ. ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓛᖅᑐᑦ ᓄᕕᐱᕆ 20, 2018-ᒥ, ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ. ᑲᓇᑕᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓇᐅᕗᖅ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ’ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ, ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓰᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐅᕙᓂ www.rcynu.ca. ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒧᑦ, ᐅᖄᓚᓗᑎᒃ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ 1-855-449-8118-ᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓃᒃᑯᕕᑦ 975-5090-ᒧᑦ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:
ᑭᒻ ᕚᔅᑐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒡᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ
1-855-449-8118 (ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ) | 867-975-5091 | kfoster@rcynu.ca