ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 21-26, 2018


ᖁᖓᔮᖅᑐᖅ, ᑐᙵᓇᖅᑐᑦ ᑐᙵᓵᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᑕᒐᓴᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᓇᔭ ᐃᓴᐱᐅ ᐃᒡᓗᖓ, ᕼᐊᒻᒪᓚᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᐳᑭᖅᑕᓂᒃᑯᑦ.