ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᔫᓂ 4ᒥ − 7ᒧ, 2017


ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᐊᒡᓚᒐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑕᒍᑦᑖᓘᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᔪᓂ 2017ᒥ.  ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᒡᓚᕕᖓᓃᖔᖅᑐᑦ ᑲᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ.
ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᑦ ᐊᒡᓚᒐᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐊᑕᒍᑦᑖᓘᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᐊᓂᑦ ᔪᓂ 2017ᒥ. ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐊᒡᓚᕕᖓᓃᖔᖅᑐᑦ ᑲᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦᑎᔨᓂᑦ.