ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᐋᒌᓯ 19 - 24, 2018


ᑕᐃᕕᑎ ᑐᙵᓱᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᓪᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᐳ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᖢᓂ ᑕᐃᕕᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᓚᐅᖅᐳ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᓂᐲᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ: ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᑦ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᖅᑐᓕᒫᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᖁᔭᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦᐊᑭᑐᓕᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ!