ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ: ᓯᑎᐱᕆ 5 − 9, 2018


ᑯᕆᔅᑕ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᓚᐅᖅᐳᖅ ᓂᐅᕐᕈᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᖕᒧᑦᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᓗ. ᐸᐅᒐᖅᑕᕐᓇᓚᐅᕐᒪᑦ ᓂᐅᕐᕈᓯᒪᑎᓪᓗᑎᒃ ᑯᕆᔅᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᖅ ᑐᓂᔭᐅᔪᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐸᐅᕐᖓᕐᓂᑦ.