ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐳᓚᕋᖕᓂᖏᑦ ᐅᖅᓱᖅᑑᒧᑦ ᑰᒑᕐᔪᖕᒧᓪᓗ


ᓯᐅᕋᓐ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᕗᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕕᖕᒥᑦ, ᑰᓪᐱᓗ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓂᑦ, ᐅᖅᓱᖅᑑᒧᐊᓚᐅᖕᒪᑕ ᑰᒑᕐᔪᖕᒧᓪᓗ ᕕᕝᕗᐊᕆ 2016−ᖑᑎᓪᓗᒍ. 

ᐳᓛᕆᐊᖕᓂᖏᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑕ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖕᓂᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐳᓚᕋᖕᓃᑦ ᐱᕕᖃᐅᑕᐅᕗᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᐅᑕᕗᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓪᓚᕆᖕᓂᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖕᒪᖔᑦᑕ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒡᓗ, ᑐᓵᓗᑎᒍᑦ ᓄᑕᖅᑲᕗᑦ, ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᕗᑦ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒦᑦᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᔭᒃᓴᖃᖕᒪᖔᖏᓐᓂᑦ.