2017 ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᐅᐸᒍᑎᓂᖅ


ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᑎᓪᓗᒋ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᒧᑦ ᒪᐃ 2017−ᒥ, ᑰᓪᐱ, ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐃᒃᐱᒋᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᐸᒍᑎᓯᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓪᓗᓂ ᖃᑕᙳᑎᒌᒃᔪᐊᓂ. ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓪᓗ ᑲᑎᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᐃᖕᒥᖕᓄᑦ. ᑰᓪᐱ ᑕᐅᑐᒍᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᓪᓛᕈᕐᒥᓴᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. ᐱᔪᓐᓇᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓂᕆᕕᒃᔪᐊᕐᓇᒥ ᓈᓚᒃᖢᓂᓗ ᐃᓚᖓᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᒥ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᒥ ᐃᓅᓯᕐᒥᓂᒃ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓛᖑᔪᖅ, ᑰᓪᐱ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᒥᖅᑳᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃᓗ. ᖁᕕᐊᓱᖕᓂᕐᒥ ᐃᒃᐱᒋᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓱᓕᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᐱᑦᑎᐊᕐᖢᓂᓗ ᑐᓴᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑎᖏᓐᓂ. ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐊᔾᔨᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ; ᐱᐅᔪᐊᓗᒃ ᐳᐃᒍᒐᒃᓴᐅᓇᓂᓗ.