ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖅ


ᐱᓕᕆᐊᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ;

  • ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᖏᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ, ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓄᑦ ᑕᒪᕐᒥᓪᓗ, ᓴᐳᑎᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑕᐅᓂᕐᒥᓪᓗ;
  • ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᓈᓚᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ;
  • ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒫᓗᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᐅᔪᑦ;
  • ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ, ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ, ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂᑦ;
  • ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᑦᑕᖏᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ, ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᖏᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖓᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓪᓗ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᖃᓄᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ, ᐱᔨᑦᓯᕋᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ.