ᑲᙳᓇᖅᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ


ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕋᑦᑕ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᖢᑕ ᑕᒪᐅᙵᕈᓘᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᓲᓄᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑉᐸᕗᑦ. ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑳᕐᕕᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ -- ᐅᖃᓘᑎᒃᑰᕋᓗᐊᖅᐸᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᕐᓘᓐᓃᑦ -- ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ ᓴᐳᑎᓯᒪᓲᕗᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑕᓯ.

ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖅᑯᓵᖅᑕᐅᔭᕌᖓᑕ, ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᓲᖑᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᓐᓇ “ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ.” ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑕ ᑭᓇᒧᒃᑭᐊᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᒧᑦ.

ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᑕᑯᙳᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑕ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖅ ᓄᑕᕋᖅ 12 ᑐᖔᓂ ᐅᑭᐅᖃᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖃᓗᖕᓂᕌᖓᑦ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᓪᓗ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᒃᓴᐅᓪᓗᑕ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᑲᒪᔨᖓᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᙱᑦᑐᓐᓇᕐᒥᔪᒍᑦ ᓄᑕᕋᖅ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒃᑰᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᑦᑎᒍᑦ.