ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᒥᑦ 45 ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ


ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓂᑦ ᔮᓄᐊᕆ 30, 2018, 07:00 ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᑦ

ᑐᕌᓐᑐ,ᔮᓄᐊᕆ 30, 2018 /CNW/ − ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐃᓱᒪᒋᕙᔾᔪᒃ ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᒃᓴᖅ C-45, ᐱᖁᔭᖅ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓄᑦ ᐊᓯᔾᔩᓗᑎᒡᓗ ᐊᐅᓚᑕᑦ ᐄᔭᒐᑦ ᐋᖓᔮᖕᓇᖅᑐᓄᓪᓗ ᐱᖁᔭᖓᓄᑦ, ᐱᕋᔭᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᖁᔭᑦ, ᐊᑐᓕᓛᖅᑐᑦ ᔪᓚᐃ 2018−ᒥᑦ, ᐃᓱᒫᓘᖕᓇᕆᓪᓗᓂᔾᔪᒃ ᓇᐅᒃᑯᕈᓘᔭᖅ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᒪᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᖅ ᐃᓱᒪᓗᐊᙱᒻᒪᑕ, ᓴᐳᔾᔨᓗᐊᕋᑎᒡᓘᓐᓃᑦ, ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᒪᓕᒐᖅᑎᒎᓕᖅᐸᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖅ ᐅᑯᓂᖓᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᐱᖁᔭᐅᑉ ᒪᓕᒋᒐᓕᐊᖑᓂᐊᖕᓂᖓᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ.

ᐃᒪᐃᖁᔨᕗᒍᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᐃᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ ᓴᙱᓂᖏᑎᒍᑦ ᑭᒡᓕᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓄᑦ ᐃᒻᒪᖄ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑎᒍᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃᑎᒍᑦ ᐅᓄᖕᓂᖏᓪᓗ ᓴᙱᓂᖏᓪᓗ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᖔᓂ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ 25. ᐊᔭᐅᖅᑐᕆᕙᕗᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖁᓪᓗᑎᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᒃᔫᒥᔪᒥᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᒧᑦ, ᐊᔾᔩᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓪᓗ.

ᓴᖅᑭᑦᑎᖁᔨᕗᒍᑦ ᐸᓯᓯᖃᑦᑕᖕᓂᖕᒥᑦ ᐃᓐᓇᖕᓂᖅ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ ᐱᑎᑦᑎᓲᓂᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓂᑦ ᓴᙱᔫᓗᑎᒃ ᓴᙱᒃᑎᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐃᓂᖅᑎᕆᓂᖕᓂᑦ, ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᓂᑦ ᑕᕝᕚᑭᓂᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖕᓂᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᖁᕙᕗᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒦᖓᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᐅᖃᑦᑕᙱᓪᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐃᓯᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ; ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᕆᔭᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕈᑎᖃᑦᑎᐊᕐᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᑦᑎᐊᕐᑐᒥᒡᓗ; ᐴᑐᐃᓐᓇᖕᓂᒡᓗ ᐊᑐᕐᐸᒡᓗᑎᒃ ᓄᑕᕋᖅᓯᐅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ. ᐴᖏᑦᑕᐅᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖃᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᓴᙱᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᓗᐊᕆᐊᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ, ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᑎᒍᑦ ᐴᖏᑦᑎᑐᑦ ᑕᕝᕚᑭᐅᑉ.

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓂᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᒥᓇᙱᓪᓗᑎᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᐅᖁᒻᒥᐊᒐᑎᑐᑦ ᐊᓯᖏᑎᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᖑᓴᒐᖅᑎᑐᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓯᒪᖁᕙᕗᑦ ᖃᔅᓯᓪᓚᕆᖕᒥᑦ ᐳᓴᓐᑎᒥᑦ ᑖᒃᓯᑎᒍᑦ ᓄᐊᑕᑦ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖕᓂᖕᒧᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒦᖓᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐃᑲᒧᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖕᓂᖕᓂᑦ, ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᑦ, ᐅᔾᔨᖅᑐᖕᓂᖕᓂᑦ, ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐃᓅᓕᓴᐃᓂᕐᒥᒡᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᒦᖓᖅᑐᓄᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᓄᑦ.

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᓐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᕈᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓂᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐅᓪᓗᐃᑦ ᓂᐅᕕᕐᓇᐃᑦ, ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᖃᓂᓐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑲᑎᕝᕕᐅᓲᓄᑦ.

ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖕᒪᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᒥᑦ C-45−ᒥᑦ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᐱᕋᔭᖕᓃᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᓕᔭᖕᓂᖕᒧᑦ ᑐᕌᖓᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ. ᒪᓕᒐ ᐱᔭᕋᖕᓂᐅᕗᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᓯᒪᒃᓯᒋᐊᒃᓴᖅ 5 ᖑᓛᒻᔅᓂ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓂᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓐᓇᖕᓄᑦ, ᐱᕋᔭᖕᓂᐅᕙᒃᐳᖅ ᐱᓯᒪᒃᓯᒑᖓᒥᒃ 30 ᖑᓛᒻᔅᓂ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏ ᐃᑲᔪᐃᖅᑐᐃᒐᓗᐊᖅᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓗᐊᙱᓪᓗᑎᒃ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓄᑦ, ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᖅᐳᒍᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᓴᐅᕙᓪᓕᐊᓇᔭᖕᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ. ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᖕᓄᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐊᔾᔨᒋᑎᑕᐅᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᒪᓕᒐᓂ ᐱᔾᔪᑎᓖᑦ ᑕᕝᕚᑭᒧᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒧᓪᓗ; ᐱᕋᔭᙳᖅᑎᑕᐅᙱᓪᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓲᕐᓗ ᐸᓯᒃᓯᓂᒃᑰᙱᓪᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ.

ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᖁᔭᓪᓗ ᐅᕙᓂ ᑎᑎᖅᑲᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᖏᓐᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᔭᔅᑎᓐ ᑦᕉᑑᒧᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᖅᑯᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᕉᒍ ᐱᒋᐊᓕᓵᑦᑎᓪᓗᒍ.


ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒋᔭᐅᔪ

ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ ᐊᐅᓚᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᑐᑎᒍᑦ (ᓲᕐᓗ ᐃᒪᓐᓇ,−ᑭᐅᓯᔨ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ,ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᑎ, ᑲᒥᓯᓇ) ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᓪᓚᕆᒋᔭᐅᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᓂ. ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ CCCYA−ᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᖃᑲᐅᑎᒋᕙᒃᖢᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓂ ᐃᓂᒥᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᓂᑦ CCCYA−ᒧᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᑎᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓛᒃᑰᕐᓗᑎᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓃᓪᓘᓐᓃᑦ. ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ 9-ᓂᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕐᓂᑦ ᐅᑯᓇᓂ, ᐋᓪᐴᑕ, ᕈᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊ, ᒪᓂᑑᐸ, ᓂᐅ ᐳᕋᓐᔅᐅᐃ, ᓂᐅᕙᐅᓐᓛᓐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓛᐸᑐᐊ, ᓅᕙ ᒡᑰᓯᐊ, ᓄᓇᕗᑦ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ, ᑯᐃᐸᒃ, ᓇᔅᑳᑦᓱᐊᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᔫᑳᓐ.