Kanatami Katimayit Nutaqanik Inulramiqniklu Uqaqtiuyut hanaqidjutikhangit titiraqhimayut talvanig Maligakhaq C-45, Uminga Higaaqlungnikkut Maligaq


TORONTO, Ubluqtuhirvia 30, 2018 /CNW/ - Taima nunaqyuaptingni ukiuktaqtumilu nutaraq inulramiitlu uqaqtiuyuq, tamna Kanaitian Katimayiit Nutaraq Inulramiit Uqaqtiuyut (CCCYA) nalvaaqhimayut taima Maligakhaq C-45, Maligauyuq pittiarnikkut higaqlungnikkut nuutaanguqtiqtukharlu tamna Munagidjutikhaq Aangayaarnaqtuq Nauhimayut Maligaq, tamna Ihuinaaqtunik Naunaitkutingit allaniklu Maligat, taima aulaniarmiut Ubluirvia 2018mi, ihumaaluutiqaqtunik nappangit qaffiuyut talvuuna. Tamna Katimayiingit itqumayumik ihumayut tamna maligakhaq ihualuangitumik ihumaliuqhimayuq talvuuna, unaluuniit munagidjutikharnik nutaqqanun tapkuninga amingnaqtunik maligaliqiqarniaqtun aangayaarnaqtuq nauhimayuq havakhimaniaqtunlu atuqtauyukharnik talvuuna Maligangit malikhautikhat aulayaangat avatingni nunaqyuaptingni.

Atuquyugut taima amingnaqtun ayungnautiqarniatun aangayaarnaqtuq nauhimayuq ilitugiyauyukhaq talvuuna hakuginnikkut kiklikhalgit aangayaarnaqtuq nauhimayuq tapkuninga kanatami avikhimayuniklu nunalaani malikhautikharnik unalu tamna aangayaarnaqtuq nauhimayuq qaffiutilaangat amingnarutikharnik kiklivikhaqaqtukhat tapkuninga ukiuqangitunik 25nik. Atuquyugut kanatam, avikhimayutlu nunat ukiuktaqtungitlu kavamangit havaqatigiiktukhat naunaiyaiyaangat auladjutikharnik malikhautikharnik havaktauyukhat aangayaarnaqtuq nauhimayuq, taima aadjikiiktumik ukiuqaqtunik atulimaitun avatingnik avikhimayunik nunalaangit ukiuktaqtunilu avatiligit.

Atuquyugut taima tamna havaktauyukhaq atuqungitun iningninun tunihimaanginaqtun nutaqqat inulramiitnunlu aangayaarnaqtuq nauhimayuq taima atuguminaitunik unalu angikliyumirlugitlu anullautikhangit, aadjikiiklugit hunauyut atuliqtun talvuuna niuvianikkut tipaakunik ilanganik nunalaani.

Atuquyugut taima kanatam kavamangit malikhautikhangit naunairutiqaqtun aangayaarnaqtun hunavaluit niuviqtauyukhat niuvailiqiyunik taima nutaqqat inulramiit upautigiaqaqtunik; niuvrutauyukhat talvaniinarmi niuvaivingni anginirmik munagiyauhimayunik munagidjutiqaqtuniklu; atuqtukhatlu naunaitunik puukharnik taimaituungitunik nutaqqat angmaaqtaaqtainik puuqhimayunik. Puuqhimayut puungit piqaqtukhat naunarutingnik hakugiktilaangat amingnarutikharnik ayungnautiqaqtunik, taimaitutun puuqhimayunik atuqhimayunik talvuuna tipaakunik.

Atuquyugut taima niuvailiqiyut piqaqtukhat atulimaitunik niuvigianganik aangayaarnaqtuq nauhimayuq qanuritkaluaqtunik taima tuhuktaunaitumik nutaqqanun, taimaitutun nuungulaangit allanikluuniit nuungalaanik.

Atuquyugut taima piqaqtukhat pusanmik taaksikharnik katitiqhimayunik talvanga niuviqtauhimayunik aangayaarnaqtuq nauhimayuq havautikhatigun talvani malikhautikharnik ikayuutigiyaangat ihivriudjutikharnik, nunalaani ilihairutikharnik, munagiyauyaangat amingnaqtun ikikliyumirutikharnik havautikharnik talvuuna aangayaarnaqtuq nauhimayunik hanaqidjutikharnik.

Atuquyugut taima niuvaivingit piqaqtukhat kiklivikharnik talvuuna atuinaqtunik atiqtuihimayunik, ikaaknikhangit auladjutikharnik, ubluangit niuvailiqiyunik, hivyutukharniklu niuvaivikharnik humiitukharnik niuvaiviit iliharvingmi allaniklu nayugaanik humi nutaqqat itkauyagiaqaqtunik.

Ilauyukharni, tamna CCCYAngit ihumaluutiqaqtun talvuuna Maligakhaq C-45 talvuuna ihuinaaqtunik ayungnautiqaqtun talvuuna aangayaarnaqtuq nauhimayuq piqagumik taima aulaniqagumik inulramiinun. Tamna maligakhaq ihuinaarutiqaqtun inulramiinun piqaqtun avatquhimayunik fivenik gramsnik aangayaarnaqtuq nauhimayuq kihimi, iningninun, ihuinaarutiqaqtuq tapkuninga piqaqtunik avatquhimayumik 30nik gramsnik amigaitumikluuniit. Taima tapkuat CCCYAngit ikayuutigiyaangat hivunikhangit talvuuna ikikliyumirutikharnik inulramiinun akukhimayunik aangayaarnaqtuq nauhimayuq, ihumaalutiqaqtugut taima unalu hivuliqtiniaqtuq anginirmik ihuinaarutikharnik inulramiinun. Tamna maligaliqiyunik aangayaarnaqtuq nauhimayuq malikhautikhangit piqatukhat aadjikiiktumik malikharnik aulahimayunik tipaakuknik, unalu taarnaniklu; ihuinaarutikharnik inulramiinun atugiaqaqtun talvuuna ihuinaarutikharnik atuqtainik taima naunaitkutingnik akiliktauyakharnik tiguyaulutikluuniit hunavaluit.

Tamna ihumaaluutiqaqtun atuqtakharniklu piqaqtun uvani titiraqhimayunik tuhaqtitauvakhimayut tapkuninga CCCYAkutni talvuna Kanatam Angayuqaaryuanganik Justin Trudeau ukuat Katimayiingit Timiuyut titiraqhimayunik atulihaaqliqtiluni uvani ukiumi.

###

Hapkutigut Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut

Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut katimaqyualiqiyut hapkununga Maligatigut pitquyauyumik uqaqtiuyut haffumunga pilaagutainun nutaqqat inulgamiitlu. Hapkua uqaqtiuyut aulaniaqtut ataani aalakiiktunik atinik (Uqaqti, Kivgaqtuiyit, Uqaqtiliqtuiyi, Kamisina), kihimi tamaita kivgaqtuqtiuluaqtut kituni aviktuniini uvalu nunavunmi. Tamaita CCCYAtkut ilauyut ilikkut maligaitgut havakti kitut uniudjuqtut haffumunga Maligaliuqvikmingnun pittiaqhimayunun nunamingnun. Attautit CCCYAnun ilauyut havaktut maligatigut aulayaamingni pidjutiqaqtunun tamna nanminikuuqtuq kavamat munagiyaat uvaluuniin aulapkaqhugu. Ktimayiit ilauyut hapkunanga nainin aviktuqniinin uvalu malguk aviktuqhimayuk Albertami, British Columbiami, Manitobami, New Brunswick, Newfoundland, Ontario, Quebec, Saskatchewan, uvalu Yukonmi.