ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ: ᒪᐃ 14 − 18, 2018


ᓗᐊᕆ ᐊᒻᒪ ᑯᕆᔅᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᕈᓘᔭᓚᐅᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᒋᐊᕆᑦ: ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ. ᖁᔭᓕᔪᒪᕗᒍᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᔪᖏᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅ ᑲᑎᒪᔪᓐᓇᖅᖢᑕᓗ ᓂᕈᑐᒻᒪᕆᒃᑐᒥᑦ ᑲᑎᒪᕝᕕᐊᓂ!