ᑰᒑᕈᒃᒦᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕕᐱᕆ 6 - 9, 2017


ᑕᐃᕕᑎ ᐃᓄᑑᔾᔨᔭᕆᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐳᓛᕐᓂᕆᔭᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᑐᖅ. ᐳᓚᕋᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᓂᒡᓚᓱᒃᑐᐊᓘᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᓃᓗᐊᓚᐅᖏᑦᑐᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᐃᕕᑎᐅᑉ ᑲᑎᑕᖏᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ.