Nutaaq Havaktiuyukhaq Nutaqqanut Inuulrammiinullu Tikkuaqtauyuq


TUHAQTIPKAIYUNUT PIYAKHAQ
Tuhaqtitaunariqtughat

Tattiarnaqtuq 10, 2019

Iqaluit, NU – Havaktiuyukhaq Nutaqqanut Inuulrammiinullu Havakvinga (RCYO) tunngahuktittiyuq Jane Bates nutaaq Havaktiuyukhaq Nutaqqanut Inuulrammiinullu (Havaktiuyukhaq). Bates tikkuaqtauyuq Havaktiuyukhaq auyalihaaliqtilluni Kamisinauyumit Nunavunmit pitquyauninnganik Maligaliurvikmit Nunavunmi, taimaa tallimanik ukiunik havaariyakhaa.

“Ilitariyara akhuurutiuyuq havaaq taimaa Havaktiuyukhaq,” uqaqtuq Bates. “Quviagiyara pivikhaqautikhaq ikayuriami angikliyuumiriami nipingit inuulrammiit nunavunmi naunairiami nakuutqiangit piumayanginnik piyait, inmikkut atauttikkullu.&rdquo

Bates ilauyuq RCYO qauyimadjutinga piqaqpiaqtuq ikayuriami nakuutqiamik piumayanginnik inuulrammiit ilangillu. Pihimayaa Naunaitkutaliriniq Ulaasiliqinirmut naunaitkutinga Ryerson Iliharvikyuanganit, pilihaaliqtaa ayuittiaqtuq havaanga ilanginnut ulaasiliqiyii uumunnga Peel Nutaqqat Ikayuqniqmut Katimayiingit. Bates talvannga nuuttuq Yukon-mut, talvani havaktuq amihumik angayukhiq havaanga inuulrammiinut ilanginnullu ikayuutikhaq, taimaa utiffaarmat Ontario-mut. Bates piqaqtuq ayuittiaqtumik iliharniq ayuitaminiklu nutaqqanik hapummiutiniq, ilangillu ikayuutikhaq, inuulrammiit ihuarhainiq, qilamiuqtuqaliqqat nutqaqtittiniarniq, mamihainiqmut nunallaat katimaniq, unalu qayangnaqtumik pipkaidjutimut ihivriuqniq.

Ilauliqlutit: Tuhaqtipkaiyiuyut qaitquyauyut uumunnga RCYO takuyaqturiaqni tunngahuktiniqlu Bates aadlatlu RCYO havaktut Tattiarnaqtuq 10, 2019 uumannga 1-1:45 pm. Angmaqtirutimut uqaqniaqtaa Bates-mit 1mungaqqat talvanngattauq Apirhuutiqarumik Kiudjutikhaniklu talvannga.

-30-

Naunairyuumirumaguvit:

Kim Foster
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyiuyuq Inungnullu Ilihimapkainiq
Havaktiuyukhaq Nutaqqanut Inuulrammiinullu Havakvinga
867-975-5091 | kfoster@rcynu.ca