Nutaqqat Pidjutikhangit Nanminikkutlu Uqaqtiuyukharnik upaktauyumagumik titiraqlugit atingit pigiaqaligianganik Nunavunmi iliharvingni


TUHAQTIPKAIYUNUT PIYAKHAQ
Tuhaqtitaunariqtughat

Nutaqqat Pidjutikhangit Nanminikkutlu Uqaqtiuyukharnik upaktauyumagumik
titiraqlugit atingit pigiaqaligianganik Nunavunmi iliharvingni

Iqaluit, NU - Tamna Uqaqtiuyukhaq Nutaqqanun Inulramiinunlu Havakviani (RCYO) quviahuktuq tuhaqtitiyaangat iniqtiqhimayauyuq Mapiraaqhaq tapfuma Mosesie Speaks Up, tamna hivulliuyuq mapiraaqhaq talvani RCYOngit Tamatta Pijunnautiqaqtugut Taigugianganik Taiguqtauhimaaqtukhat. Tamna mapiraaq, havakhimayuq havaqatigiplugit Havakviat Ilinniaqtuliqiyitkut Aulahimaaqtuniklu Ilihaqtuliqiyunik, havakhimayuq ikayuutikharnik tapkuninga Ilihaqtunik 3mi taiguliqiyunik talvani Uqalimaariuqsaniq, Havakviat Ilinniaqtuliqiyitkungit malikhautikhaq taiguliqiyunik havaaqhangit.

Tamnalu RCYOkut havakhimaaqtun hivunikharnik pidjutikharnik nutaqqanun inulramirnunlu Nunavunmi atuquyaangatlu nipingit, “aulatitiyut una hanaqidjutikhangit hivuliuyukhaq talvani havakvingmi,” uqallaktuq Sherry McNeil-Mulak, Uqaqtiuluaqtuq tapkuninga Nutaqqanun inulramirnunlu. “Tamna unipkaaq Mosesiemik uqaqtiuyuq inmikkut, ikayuutiqaqhuni ilagiyainik, unipkaanguyuq nigiuqhimayuq atuquyanganik inulramiuyut Nunavunmiutauyut ayungnairutiqagianganik uqagianganik namnikharnik.”

Ilauyukhaq ikayuutikharnik pivalliadjutikharnik nanminikkut uqaqtiuyukharnik ayuittiarutikharnik, Mosesie Speaks Up-mik havakhimayut aulaniqaqtun angikliyumirutikharnik taigugiaqaqtungit nanminikharnik ilihimayaangat, atuquyangnik inuuhirinikkut atuqtakhainik hanaqidjutikhangit, atuquyaangat ihuaqtumik piqatigiirnikkut, tautuktilugitlu akhurnaqtunik ihuaqtumik tuhaqtitiyaangat.

Allanik Hivunikharnik hulilukaarutikharnik Mosesie Speaks Up-mik havakhimayut ikayugianganik ilihaiyiit ilauhimaaqtukharnik ilihaqtunik talvani ihumagiyauyunik hanaqidjutikharnik, unalu tuniyaangat ikayuutikharnik uqaqtiuyaangat uqaqtauyukharnik tamainun nutaqqangit pidjutikharnik iliharviani.

Mosesie Speaks Up-mik pigiaqaliqtuq tamaini Nunavunmi iliharviani Inuktitut, Qablunaaqtun talvuuna Qiqailruq 2019mi, taima Inuinnaqtun Uiviititunlu havaktitauhimaarniaqtait.

###

Naunaittiarumaguffi:

Kim Foster
Atannguyaq Tuhaqtittiyinut Inungniklu Ilitturipkainiqmik
Uqaqtighaat Nutaqqat Inulrammiillu Havakviat
867-975-5091 kfoster@rcynu.ca