Nipinga Nutarap


Nipinga nutaraq inuulrammiujup qanuqtut ihumagijanga. Tamaita inuulrammiujut pilaarutiqaqtuq uqariamingnik qanuqtut ihumagijamingnik. Inirniit, ukualluat kavamanga ihumaliuqtiujut, tuhaajakharaluanga ihumaliurlugulu inuulrammiujup qanuqtut ihumagijanginnik ihumaliuliraikpat pitqutigiquplugu.

Illiutigiami nipinga nutaraq havaamut ilaliutingittumik tamna qanuqtut ihumagijanginnik ilauniqlu uumannga inuulrammiujup angajuqqaangit munaqtiujulluuniit, uuminnga pijuq ilaliutigiami inuulrammiujuq qanuqtut ihumagijanginnik ihumaliurninnganut piliuqtaujuq inmingnik. Una taimaatut pingittuq inuulrammiujuq piliuriami ihumaliurutinga, kihimi ikajuqtaa ihumaliurutinga piliuqtaujuq qajagijaujuq uumannga nakuutqiamik piumajanganik uumannga inuulrammiujuq(t) ilaujut. Ilaliutiplugu inuulrammiujuq ihumaliurninnganut pijuqlu ajuiqhariamingnik uuminnga munarijukhaq ihumaliurnirmut, unalu inuulrammiujuq pihimajaujuq kiuttaarnirmik qanuriliurutinginnik unalu munarijakhangit pilaarutinginnik pihimajunut.

Tamangnik inuit pilaarutiqaqtut. Tamna pilaarutinginnik atauhirmik inungnut nakuujumik pingitaa pilaarutinginnik aadlanik inungmik. Nutaqqat inuulrammiillu hakuittuujut ihariagijut inirninik ikajuriamingnik. Ajurnarniaqtuq ilangit inirniit pimmariktumik pigiami pilaarutinginnik inuulrammiinik ihumaliraangata inminik pimmariktumik pijaungittut nanminirijaujut uuminnga pilaarutinginnik. Inirniujunik, ikajuriami inuulraptingnut piqaqtut nakuutqiamik inuuhirmik munarijakhavut.