Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut Uqaqhimayait migaagun Nunaqaqaaqtut nutaqqat pidjutainun


TORONTOMI (Ubluqtuhivia 31, 2018)-Malikhgug kinguani havainiqmi qilamiuqnikkut katimadjutit hapkununga Nunaqaqaaqtunun nutaqqat pidjutainun Ottawaami, katimapkaiyut hapkunganga Nunaqaqaaqhimyut Kivgaqtuqtut Minista Jane Philpott uvalu Ministauyuq Kuin-Nunaqaqqaqhimayunik Iliqatigiiktukharnik Ukiuktaqtuniklu Carolyn Bennett, Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu uqaqtiuyut (CCCYA) tuhaqtitiyut haffuminga uqaqtauhimayumik:

Ilikkut nutaqqanun uqaqtiuyut hamanga nainin aviktuqniinin uvalu malguk aviktuqhimayuk, akhuuqtugut akhuugutigilugu uvalu tiguaqhimalugu pittiaqnikkut hapkununga pilaagutainun tamaita nutaqqat inulgamiitlu uvalu, talvuunaluaq, inmi tungaviit pilaagutikkut uvalu aaniaqtailinikkut, qayangnautikkut, ilihaqnikkut uvalu inuuhiqattiagutikhainik.

Kanatami ministat uvalu aalat uqaqtut tamna ikayuqnikkut hapkua nunaqaqaaqtut nutaqqat inulgamiitlu munagiyauyut Kanatami pidjutiqaliqtut “ ayuqhautmik” amigaitunik. Ilitugihimayaqqut tamna pidjutauyuq angiyumik ayuqhaut haffumani nunaqyuaptingni, ilaublutik haffuminga pidjutiqaqtut nunaliqtipkainiqmun, ahini ilihagiaqtuqhimayut, inukluguhukiqmik uvalu akhuvalaaq ilinganikkut.

Ilitagiyavut tamna uqautigiblugu akhut ayuqhaut attuhiqmun pihimangituq munagidjutaa kanatami kavamangit uvaluuniin attautit aviktuqniit, aviktuqhimayut, Nunaqaqaaqtut inuuhiit uvaluuniin katimayiit. Paqidjutikhait ihuaqhaidjutikhat uqautauyuq munagidjutikhaanik piyakhanik tamatkiumayumik uvalu munagittiaqtauyumik takuyakhaq uvalu aulapkaliqlugu tamaini nunaqyuami. Pidjutauyukhaq nunallaat uqautigilugu uvalu ilaulugit nipiit nutaqqat inulgamiitlut kitut aulahimaaqtut ihuangitumik hulaqiyauyut hapkunanga ihuaqhaqtauhimangitut aalatqiinit.

Kiudjutigiblugu Ministap’ uqaqtaitIn uvalu huuq katimadjutauliqtuq una katimapkaiyut, kiuyugut tautukhimagapta. Nunaptingni, tuhaayugut ubluq tamaat hapkunanga Nunaqaqaaqhimayunin nutaqqanin, inulgamiqnin uvalu ilainin mighaagun atuqhimayamingnik nutaqqatigut pidjutaitigut auladjutainun. Nangiqatigivavut nutaqqat uvalu inulgamiit, uvalu nigiuktugut tapkua nipait tuhaayauyut talvanga.

Ilaugapta hapkununga CCCYAkunun, angiqatigiiktugut hapkununga:

1. Ilitagiyavut ihuaqhaqtauhimayut ihuaqhaidjutikhat hapkualu tamangnik qilamik uvalu hivituyumik-pidjut auladjutikhaq piyaghaq ihuaqhiyuumigiangani qanuginiit uvalu inuuhiqattiaqnikkut Hivuliit Nunaqyuami, Inuit, uvalu Aalait nutaqqat uvalu inulgamiit Kanatami. Tughulauqtugut qilamik uvalu hivituyumik-pidjutikhamik auladjutikhamik uqautigilugu inuuhiqqattiaqnikkut hulaqutit aaniaqtailinikkut hapkua nutaqqat inulgamiitlu, ilauyut ihuaqtumik iglunik, unguvaqtitlugu ihagiahukniq, ihuaqhayuumiqlugit igluqpait, uvalu pipkaqlugit halumayumik immaqmik uvalu niqighailiuqnaitumik.

2. Akhuuqtugut havakluta aalanguqtiqniqmik tamna ikayuutauniaqtuq ihuaqhainiqmun.

3. Ukpigiyaqqut tapkua nipait nutaqqat inulgamiitlu ilauyut havauhikhaanun idjuhikhaanun ihuaqhiyuumigiangani inmi inuuhingmingni.

4. Ukpigiyaqqut tapkua Nunaqaqaaqtut inuit piqaqtut idjuhikkut pilaagutinik haffumunga inmikkut-pivaliadjutikhanik, ilauyut pilaagutit munagiyaulutik inmi nutagamingnun

5. Imaa CCCYA uqaqtut haffumuuna Uqagiiyaqtugut Kangiqhidjutaanun uvani Itquumanikkut Nutaanguqtiriniqlu Katimayiuyut katimadjutit uvani Imaruqtirvia 2015, tughulayugut atuliqnikhaagut hapkua TRCkut Tughuladjutaa Aulagutikhaanun. Ilitugihimaayaqqut ihuangitumik hulaqutit nunaliqtipkainikkut, ahinun ilihagiaqtuqhimayukkut, ‘60sni Pidjutit uvalu tadjamin nutaqqanun pidjutit auladjutait pidjutauyut haffumunga Hivuliit Nunaqyuami, Inuit uvalu aalait nutaqqat inulgamiitlu.

6. Ukpigiyavut hapkua Nunaqyuaptingni Katimaviinun Katimaqyuarutikhaq hapkununga Pilaagutainun Nutaqqat pidjutauluaqtut tamainun nutaqqat pilaagutainik uvalu atuqtauliqniq kangiqhipkaqtauyukhaq hapkunanga Nunaqyuaptingni Katimaviinun Uqagiiqhimayut hapkununga pilaagutainun Nunaqaqaaqhimayut Inuit.

###

Hapkutigut Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut

Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut katimaqyualiqiyut hapkununga Maligatigut pitquyauyumik uqaqtiuyut haffumunga pilaagutainun nutaqqat inulgamiitlu. Hapkua uqaqtiuyut aulaniaqtut ataani aalakiiktunik atinik (Uqaqti, Kivgaqtuiyit, Uqaqtiliqtuiyi, Kamisina), kihimi tamaita kivgaqtuqtiuluaqtut kituni aviktuniini uvalu nunavunmi. Tamaita CCCYAtkut ilauyut ilikkut maligaitgut havakti kitut uniudjuqtut haffumunga Maligaliuqvikmingnun pittiaqhimayunun nunamingnun. Attautit CCCYAnun ilauyut havaktut maligatigut aulayaamingni pidjutiqaqtunun tamna nanminikuuqtuq kavamat munagiyaat uvaluuniin aulapkaqhugu. Ktimayiit ilauyut hapkunanga nainin aviktuqniinin uvalu malguk aviktuqhimayuk Albertami, British Columbiami, Manitobami, New Brunswick, Newfoundland, Ontario, Quebec, Saskatchewan, uvalu Yukonmi.