Maligakhaq S-206 Maligaq nuutaanguqtiqtukhaq talvani Ihuinaaqtunik Naunaitkutaani


Halu Senatornguyuq:

Tapkuat Kanatami Katimayiit hapkununga Nutaqqat Inulgamiitlu Uqaqtiuyut katimayiyiuyut nuttaqqangit avikhimayut nunalaangit ukiuktaqtunilu uqaqtiuyut piqaqtun atuqtakharnik hivunikharnik pidjutikharnik nuttaqqanun inulramiinunlu atuqtukharnik nipikharniklu. Uqaqtiuyukhat nanminiqaqtun havaktit talvuuna malikhautikharnik talvuuna pittiaqhimayunik nunalaangitni. Talvuuna Katimayiitigun, ilitagihimayugut hanaqidjutikhangit ihumagiyauyunik, havarniaqtugutlu pivalliayaangat ilitugidjutikharnik talvani nunaqyuaptingnik qanuriliurutikharnik.

Titiraqtugut atuquyangnik ikayuutikharnik pigiaqtitiyukharnik Maligakhaq S-206-nuutaanguqtiqhimangituq-ihuaqhagianganik naunaitkutikhaq 43 talvani Ihuinaaqtunik Naunaitkunmi, taima aulatitinaiqtuq anullautikharnik ihuinaaqtunik nuttaqqanun tapkuninga munaqtiuyunun.

Tamna ayungnaituq timiuyuq ihivriuqtiuyukharnik tautuktitivakhimayuq taima iqaiyaliqinikkut anullautikharnik atuqtukharnik tapkuninga akuktauvakhimayunik ihuitumik nuttaqqat, unalu hakugiktumiklu qaritauyaliqidjutiqaqtun anginirmik aulahimaaqtukharnik nanminikharnik inuuhirinikkutlu ayuqhaqtitinahuqurnaqtun. Tiklugianganik nuttaqqanik ihuinaarutikharnik inungnun pidjutikharnik. Tamna pidjutikhaq inuuhimaagianganik amigaitunik ihuinaarutikharnik hakugiktumik munagidjutiqaqtun talvani Nunaqyuaptingni Nunaini Katimayuarutit talvuuna Pidjutikharnik Nuttaqqanun, tamna Nunaqyuaptingni Uqagiikhimayut Itqumayumik Inuuhirinikkut Pidjutikharnik, unalu Kanaitian Maligaryuangnik Pidjutikhangit Ihumangminun Atugiaqaqtunik.

Kanaitian iningniit atulluanginaqtait maligangit munagiyauyaangat ihuinaaqtaunikkut. Nuttaqqat pidjutiqaqtun aadjikiiktumik munagidjutikharnik maligarnik. Tamna titiraqhimayuq naunaitkut 43 aulatitilimaituq nunalaani ilihairutikharnik talvuuna ayuqhaqtitiyunik timimingni anullautikharnik unalu tamna pidjutikharnik allanik ihuaqtuniklu nuttaqqat nuttagagiyainik anullautikharnik.jeunes Naunaitkut 43 utuqanguyuq talvanga Kanaitian maligaliqidjutingnin. Fifty-threenguyut nunaqyuangit piqaliqtun munagidjutikharnik nuttaqqanun tamangnin ihuinaaqtauhinirmin-piyaaqhimaplugu tamna ilitquhigaluaq maligaq munagidjutikharnik tapkuninga nuttaqanik munagiyunik akukhimayainik taimaitunikluuniit ihuinaarutingnik taimaitunik akuktauvakhimayunik. Fifty-fournguyut nunaqyuangit havakhimaaliqtun taimailiurnikkut; Kanata kihimi ilaungituq talvuuna.

Ihuarutikharnik uminga ihuagiyaungituq naunaitkut 43 taima tuqhulaurutiqaliqtuq hanaqidjutikharnik talvuuna Itqumayunik Ihuaqhaidjutikharniklu Kamisinanin Kanatami. Tamna Kanaitian Iligiiktunik Titiqiqidjutiliqiyunik talvuuna Timingnik Anullautiqaqtunik Nuttaqanun Inulramiitnunlu, taima aulatitivakhimayuq amigaitunik 6 hananik pittiarutiqaqtunik katimayiinik, tuqhulaurutiqaqtunik aadjikiiktumik maligarnik munagidjutikharnik nuttaqqanun taima akuktaunaitumik aulayukhaq tapkuninga iningninin.

Tamna tuaklinuaq hanaqidjutikhaq naunaitkunmi 43 munagidjutikharnik (Kuatiliqiryuangit Kanatami avikhimavakhimayaat ihumaliurutikharnik uminga Naunaitkut. 43 maligaryuaq akigaktauvikharnik, 2004mi) tunihingituq munagidjutikharnik tamainun nuttaqqanun talvanga angayuqqaanganin munaqtiuyuniklu tiklunirmin. Tamna ihumaliurutikhaq minguliqhivakhimayuq qanuriliuktukharnik timiuyunun pivalliadjutikharniklu atuqtakharnik pigiaqaqtun akuktaurutikharnik nuttaqqanun munagiyunik, taima nuttaqqat ukiuqaqtunik akungani 2nik 12mun munagidjutiqangitunik. Kanata piqaqtun pidjagiktunik auladjutikharnik inuuhirinikkut maligaliqidjutingnik hivuliqtiuplutiklu munagidjutikharniklu ayungnautiqaqtunik inungnik. Kihimi Kanata qangiutiliqtun naunairutikharnik tapkununinga nukakhitqianguyunun ayungnautiqagiaqaqtunik nunaqaqtunik piqaqtukhat aadjikiiktumik munagidjutikharnik tapkuninga akuktauhimayunik taima aulaniqaqtun atuinaqtainik iningninin.

Akhurtugut ihuaqhaquplugu ihuagiyaungituq naunaitkut 43 taima ikayugianganik pigiaqtitiyukharnik Maligakhaq S-206.

Pittiaqnikkut,

Irwin Elman
Angiyuqaal Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut
(Aviktuqniini Uqaqiuyut Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Ontariomi)

 

Hapkutigut Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut

Kanatami Katimayiit Nutaqqanun Inulgamiqnunlu Uqaqtiuyut katimaqyualiqiyut hapkununga Maligatigut pitquyauyumik uqaqtiuyut haffumunga pilaagutainun nutaqqat inulgamiitlu. Hapkua uqaqtiuyut aulaniaqtut ataani aalakiiktunik atinik (Uqaqti, Kivgaqtuiyit, Uqaqtiliqtuiyi, Kamisina), kihimi tamaita kivgaqtuqtiuluaqtut kituni aviktuniini uvalu nunavunmi. Tamaita CCCYAtkut ilauyut ilikkut maligaitgut havakti kitut uniudjuqtut haffumunga Maligaliuqvikmingnun pittiaqhimayunun nunamingnun. Attautit CCCYAnun ilauyut havaktut maligatigut aulayaamingni pidjutiqaqtunun tamna nanminikuuqtuq kavamat munagiyaat uvaluuniin aulapkaqhugu. Ktimayiit ilauyut hapkunanga nainin aviktuqniinin uvalu malguk aviktuqhimayuk Albertami, British Columbiami, Manitobami, New Brunswick, Newfoundland, Ontario, Quebec, Saskatchewan, uvalu Yukonmi.