2017mi Mittimatalik Nunalaani Pulaaqataqpaktaingit


Talvuuna havainirmi Qiqaiyaqvia 6mi - 10mun, 2017mi, malrunguyut Nuttaqqat Inulramiingitlu Uqaqtiuyut Ayuittiagiikhimayuq, David Korgak Christa Kunuklu talvanga Ilautquyaunginaqtunik Nuttaqqat Inulramiingitlu Havakviani (RCYO) pulaaqpaktut nunalaani Mittimatalikmun. Talvuuna pulaaqhutik, David katimaqatigivaktait ilihaqtun talvani Ulaajuk Nukakhiit Iliharviani uvanilu Nasivvik Iningniit Iliharviangit ilitugipkaiyaangat nuttaqqanik inulramiingitlu pidjutikhanginik. Christa Davidlu quviahukpaktun ilauvangmanik nunalaani nallautiliqiyunik taima uqagianganik havaamingni havakhimaanginaqtait munagihimaaqtangitlu talvani RCYO-mi, ilaqatigiikhugit ilanganik naunairutingnik talvuuna nunalaani pulaaqtangit kiuvakhimayutlu apiqutingnik talvanga nunalaani nunaqaqtunik. Tamangnik uqaqtiuyut ayuittiagiikhimayut katimaqatigivakhimayaingit Ilauyunik talvani Maligaliurvingmi Nunavunmi, Joe Enook unalu havaktiluat talvani nunalaani havaktiuyunik, ilauyutlu munarhiit, ihumarlukhimayunik munarhiit, ikayuuhialiqiyiit, ihuinaaqtunik havaktiuyuq, unalu inulramiit katimayiini ilauyutlu. Christa Davidlu quyagiyut namaktumik tunngahuktitaungmanik nunalaani nunaqaqtunik nigiukhimaniaqtunlu qakugunuaq pulaaqvikhangit talvunga!