Kiunit taphumunga Piquyaq 25, tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq


Tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) aliahuktut tunihiyangi tapkununga Naunaiqtuiyit Katimayiralaat Piquyanut (Naunaiqtuiyit Katimayiralaat) piplugu Piquyaq 25, Tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq (Piquyaq 25). Un atunityut ilagiyat tamna Havaktiuyuq Nutaqqanut Inulramminullu Havakviat (RCYO) maligaqtigut havaq aturahuaquininut tapkununga nutaraq inulrammiitlu-turangayut piquyat.