United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat


United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat nunarjuaptingni tamainni inungnut pilaarutinginnik angirutingit, naunaiqtaa tamaita uumannga pilaarutinginnik inuulrammiujut piqaqtaminik, unalu havaangit kavamangit piqaqtut hapkununnga pilaarutinginnik.

Nutaraq pilaarutinginnik hunavaluit tamaita inuulrammiujut piqaqtukhaq, piinarilaqihimajukhaq nakuujumik imaq imiqtakhaanik nakuutqiamiklu niqinik, hunavalungnikluuniit pittaaqtaminik, iliharumajut piluni maliktakhangit uqauhiminik. Piinarilaqihimaluni hapkuat hunavaluit ikajuqtait nutaqqat, inuulrammiit, ilangillu nakuutqiamik pigiamingni inuuhinirmini, ikajuqtait angiklijuumiriamingni piliuriami pittaaqtumik munarijumiklu inungnik ikajuqtait inmingnik, ilamingnik, nunagijaminiklu.

Tamaita inuulrammiujut piqaqtut hapkuat pilaarutinginnik humaangittuq kinaujaakhaanik, humi nunalik, hulijut angajuqqaangit, kitunik uqauhiqaqtuq, humut angaadjuliaqtuq, angutaugumi arnaugumiluuniit, huna pitquhinga, timimitigut aaniaqarumi, maninnagumi maniitkumiluuniit. Kitut nutaraq ihuittumik pijakhaungittuq humaangittuq huuq, uqaqtaungmat Ilanga 2 uumannga United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat.

Piittuq inmikkut pilaarutinga akhuurutaulluaqhimangittuq aadlanit ilaanilu atauhiq pilaarutinga pingitkumi, atuqtaunginnaqtuq qaffiujut aadlat pingitkumik.

Taimaa Kaanata sainirmagu una United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat avatqumaliqtuq 30-nik ukiunik, Kaanata uqariiktuq naunairlugu tamaita inuulrammiujut ilangillu tamainni nunarjuaptingni, Nunavunmilu, piqarniaqtuq piinarilaqihimaluni tamaita uumannga pilaarutinginnik naunaiqhimajuq uumani United Nations Katimajiit Pilaarutainut Nutaqqat.