ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᑦ


ᒪᓕᒐᖅᑎᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᐊᔪᖑᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᒪᓕᒡᓗᓂ ᑖᒃᑯᓂᖓᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᑎᓴᒪᐅᔪᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᓕᕆᕝᕖᑦ ᒪᓕᒃᐸᒃᑕᖏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᙵᕖᑦ ᒪᓕᖕᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓇᓱᒃᖢᑎᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᒫᓐᓇᒧᓂᓴᕐᒧᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᓕᖅᑐᓄᑦ.

ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᓪᓗ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒻᒪᑎᑦ?

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᑕᖅᓯᐅᒪᖕᒪᑕ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓯᖏᓐᓄᑦ. ᓈᓚᒍᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᕈᓘᔭᖅᐸᒃᑐᓂᒃ. ᐃᓕᑕᖅᓯᐅᒪᖕᒥᒐᑦᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ, ᐱᓕᕆᔨᐅᖃᑎᓪᓗᐊᑕᕗᑦ ᐱᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᒃᓴᓂᒃ.   

ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᖅᑑᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒐᔾᔫᓗᑎᒃ. ᖃᓄᖅᑑᒃᑲᒻᒪᕆᐊᓘᔪᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒋᔭᓕᒫᕗᑦ ᖃᓄᖅᑑᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᒫᑦ  ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᓄᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑕᖅᖢᑎᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ. ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖃᑦᑕᕈᒪᑦᑎᐊᖅᐳᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᖅᑑᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑕ. ᐃᓄᒋᐊᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓕᕌᖓᑦᑕ ᐱᕕᖃᕈᑎᒋᔪᓐᓇᓲᕆᖕᒥᒐᑦᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᓂᒃ ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐅᖅᐸᒃᖢᑕ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᖁᔨᕗᖔᓕᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ.   

ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕆᐊᖃᕈᓯᖅ ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕈᓯᕐᓗ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᓪᓗ. ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓲᖑᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᕙᒃᖢᓂ. ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᐅᖕᒪᑦ ᐊᓯᒧᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᑕᒫᓃᑦᑐᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒍᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᓛᕈᒪᓪᓗᑎᒍᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᑕᖏᕐᓗᒋᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᓲᕆᓪᓗᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᒋᓪᓗᑎᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᓯᑦᑎᐊᕙᖕᓄᑦ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑲᑦᑕ ᐃᑲᔪᖅᓱᕈᑦᑎᒍᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᓄᑦ.

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᖃᑎᒌᖕᓂᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕋᑦᑕ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥ. ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒃᓴᐅᕗᒍᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᓯᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᓕᒫᑦᑎᓐᓂᒃ.  ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖃᖅᐸᒃᑐᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑕᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖏᓐᓂᒃ ᐃᓐᓇᕈᖅᓯᒪᑎᒋᓂᖏᓐᓂᒡᓗ. ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐱᕈᖅᓴᐃᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᐃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᐃᓅᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ

ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ ᐃᓅᖃᑎᒧᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᕙᒡᓗᓂ, ᑐᙵᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕙᒡᓗᓂ ᑐᕌᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᑐᙵᓇᖅᑑᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᕐᓄᑦ. ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕈᒪᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᖦᖢᑕ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᓴᖅᑭᑎᕆᓪᓗᑕ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐃᖢᐊᕆᔭᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᖅᐸᒃᖢᒋᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᕿᓂᓲᖑᒋᕗᒍᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᑏᓐᓇᖅᖢᑎᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒍᓪᓗ ᐱᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ.

ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᖅ

ᑖᓐᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐋᔩᖃᑎᒌᒃᐸᒡᓗᑕ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ. ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔪᓐᓇᕋᑦᑎᒍᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᔭᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑦᑕ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ. ᑎᓕᐅᖅᐸᒃᖢᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᔩᖃᑎᖃᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ. ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓂ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᐃᓐᓇᐅᔭᖅᑐᒍᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ ᐋᔩᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑕ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᕆᕙᙱᑕᒥᓂᒃ ᖁᙱᐊᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᔪᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ. ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᙱᑕᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓕᕆᐊᓪᓗᐊᑕᑦᑕ ᐃᓚᖓ, ᐃᓄᑐᐊᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᕙᒃᖢᑕ, ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ.  ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᓲᖑᖕᒥᔭᕗᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᑎᖦᖢᑎᒍᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ.  

ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ

ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᒪᑕ ᓄᓇᐃᓐᓄᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᐃᓕᑕᖅᓯᐅᒪᖕᒪᑕ ᐃᑲᔫᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᕐᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ. ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕋᑦᑎᒍᑦ ᐱᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᑐᓕᕈᒪᓪᓗᑎᒍᑦ ᑖᒃᑯᐊ. ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑎᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕆᓪᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓄᑦ-ᐅᓗᕆᐊᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᓇᓱᒃᐸᒃᖢᑕ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑲᑦᑕ ᐊᕙᑎᕗᑦ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕈᑦᑎᒍᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᑦᑕ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ ᐃᓅᔪᒫᖅᑐᓄᑦ.