ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ: ᐄᐳᕆ18-20, 2023


ᒪᕆᐊᒪ ᐊᒻᒪ ᐅᓕᕕᐊ ᐳᓛᕆᐊᕈᓐᓇᑦᑎᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᓂᒃ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓂᒃ, ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒡᓗ. ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒧᑦ ᓂᐅᕐᕈᔭᕆᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕈᓐᓇᑦᑎᐊᙱᖦᖢᑎᒃ! ᐃᓚᖓ ᐅᔾᔨᕐᓇᓛᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᑎᒪᖃᑎᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᓴᒪᐃᖅᖢᑎᒃ ᐃᒻᒥᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓚᐅᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᒪᐃᓪᓗᑎᒡᓗ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᑭᐳᒃᑎᖦᖢᑎᒃ. ᖁᔭᓕᕙᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑐᙵᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕆᐅᒃᐳᒍᓪᓗ ᐅᑎᓛᕆᐊᒃᓴᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ!