ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒡᓗ ᐅᑐᐱᕆ 14-19, 2018


ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᓗ ᓂᐅᕐᕉᖃᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᕕᑎ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᑦ ᐊᑐᖅᑎᑕᐅᓚᐅᐳᖅ ᓂᐲᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ:  ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎ ᖁᔭᓕᔪᒪᕗᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓕᒫᓂᑦ. ᑕᐃᕕᑎᐅᑉ ᐃᖅᑲᐅᒪᓛᕆᕚ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᓂᐅᕈᑲᑕᒃᑕᖏᓐᓂ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᖢᑎᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᖏᑦ ᐊᒡᓚᕝᕕᖓᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᖕᓂᖏᓐᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᑦ.