ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ


05/05/2016
ᒪᐃ 5, 2016 (ᑐᕌᓐᑐ) − 11−ᖑᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ (CCCYA) ᐅᖃᓪᓚᒃᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᖢᒍ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ (CMHA) 65−ᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ (ᒪᐃ 2-ᒥ 8-ᒧᑦ, 2016).

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᓴᙱᓂᖓᓂᒃ ᓴᐱᓕᓱᐃᑦᑑᓂᕐᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᒥ ᑕᐅᑐᒃᑐᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ. ᑐᓴᕐᕕᒋᖃᑦᑕᖅᑕᕗᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᓪᓗᑕᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᐸᒃᑕᖏᓐᓂ.

03/26/2016
ᓯᐅᓕ ᒪᒃᓃᕈ-ᒧᓚᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓄᑕᖅᑲᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᕆᔅᑕ ᑯᓄᒃ, ᐃᓚᖓᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᒃ, ᑭᙵᕐᓃᓛᖅᑐᑦ ᐊᐃᑉᐱᒻᒥᑦ ᒫᑦᓯ 29 ᑕᓪᓕᕐᒥᒧᑦ, ᐄᐳᓗ 1. ᓯᐅᓕ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᕆᔅᑕ ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᖅᑐᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓛᕆᐊᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓂᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᑎᒃᑯᓐᓂᑦ. ᓂᕆᐅᓐᓂᖃᕐᒥᔪᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓛᕆᐊᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓᓂᓛᖅᑐᑦ ᐊᐃᑉᐱᕐᒥᑦ, ᒫᑦᓯ 29 3-ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᑐᓴᕈᒪᔪᑦ ᓄᑕᖅᑲᕐᓂᑦ, ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᑦ, ᐃᓚᒌᓂᓪᓗ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᑕᖅᑲᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᖅᓄᓪᓗ ᑭᙵᕐᓂᑦ!

Pages